Vår politik | Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg UA-114744325-1

Sverigedemokraterna vill utveckla Lindesbergs kommun och Nora kommun till attraktiva platser att leva och bo. Vi uppnår detta genom en väl fungerande skola, barnomsorg och äldrevård samt ett gott företagsklimat. För att få de unga att stanna kvar eller återvända till kommunerna behöver nöjesutbudet utökas. Genom att underlätta kontakter med kommunala verksamheter och skapa förutsättningar för snabbare handläggningstider vill vi få företag att etablera sig i kommunerna. Vi anser att detta är grunden för inflyttning till kommunerna och att de som föds här eller flyttar hit stannar kvar.

Asylmottagande

Vi vill minska asylmottagandet i kommunerna.

Det råder bostads- och arbetsbrist i kommunerna. Att fylla på med fler invånare innan detta är löst förvärrar situationen.

Kostnaderna för asylmottagandet bör utredas. Många seriösa bedömare är överens om att invandringen kostar enorma summor och bidragen från staten täcker endast de första åren, därefter övergår ansvaret ekonomiskt såväl som socialt på kommunerna.

Bostäder

Vi vill uppmuntra byggande av prisvärda, små bostäder så unga får en möjlighet att stanna kvar i kommunerna. Även äldre kommuninvånare behöver ges möjlighet att hyra prisvärda bostäder.

Bostadsbrist och höga hyror tvingar folk att flytta från Nora- och Lindesbergs kommun. Med det stora nöjesutbud som erbjuds i Örebro och den marginella hyresskillnaden är det naturligt för unga att bosätta sig där i stället för i hemkommunen. Prisvärda bostäder skulle även locka de som bor i Örebro och arbetar i Nora eller Lindesbergs kommun att flytta närmare arbetet.

Många äldre lever på små medel och har svårt att få ekonomin att gå ihop med de hyror vi ser i kommunerna idag. Även dessa skulle hjälpas av tillgång till prisvärda bostäder.

Vi vill underlätta byggande av kostnadseffektiva bostäder i kommunerna.

Demokrati

Vi vill göra det enklare för medborgare att ta del av de beslut som fattas i kommunerna.

Kommunerna publicerar idag kallelser och protokoll på sina hemsidor. Detta är tung läsning som få orkar ta del av. Det bör därför även införas informationsansvariga i kommunerna som kan delge kommuninvånarna enkel information om de beslut som fattas i de olika nämnderna.

I Lindesbergs kommuns kulturskola, Garnalia, finns enorma kunskaper inom media. Dessa kan utnyttjas till en låg kostnad till att bevaka politiken genom att filma möten och publicera dessa på kommunens hemsida. Det skulle ge kulturskolans elever praktisk erfarenhet som kan behövas vid framtida yrkesutövande.

Kommuninvånarna bör också få större inflytande i politiken. Folkomröstningar ska uppmuntras i större frågor.

Djurskydd

Ansvaret för djurskyddet skall i största möjligt mån överlåtas till Länsstyrelsen.

Droger

Vårt parti står upp för en restriktiv politik gentemot droger och alkohol.

Familjer med familjemedlemmar som hamnat i drogberoende bör få aktivt stöd av skola, socialtjänst och polis. Det förebyggande arbetet måste utökas.

Jämställdhet

Kvinnodominerade yrken inom exempelvis vården har ofta låg status. Detta vill vi ändra på genom att visa uppskattning för det enormt viktiga arbete dessa människor utför. Vi verkar för jämställda löner i kommunen.

Jämställdhetsarbetet i kommunerna ska inrikta sig på arbetsvillkor och lönesättning istället för att få jämn könsfördelning eller fördelning på etnicitet inom olika yrkesgrupper.

Sverigedemokraterna är emot all form av kvotering. Lämplighet att utföra ett arbete ska endast avgöras utifrån bedömning av kompetens. Att söka jämn fördelning utifrån kulturella eller fysiska förutsättningar är diskriminerande och ska inte förekomma i kommunerna.

Heltid ska erbjudas alla som önskar och delade turer avskaffas.

Kommunernas ekonomi

Vi vill minimera slöseriet med skattebetalarnas pengar.

Konsulter bör endast användas när kompetens saknas inom kommunerna. Återkommande konsultarbeten bör ersättas med kompetens inom kommunernas organisation.

Kommunernas chefsorganisation och delgeringsordningar bör ses över för att minska antalet chefer istället för att minska på personal inom kärnverksamheter.

Livsmedel i kommunala verksamheter

Ekologiska, miljövänligt producerade livsmedel ska prioriteras i kommunernas skolor, sjukhus, äldreboenden och andra verksamheter.

Ekologiska livsmedel innehåller färre kemikalier vilket är naturligare och nyttigare för konsumenterna. Livsmedel från frigående djur bör prioriteras då dessa djur inte utsatts för onödigt lidande. Ritualslaktat kött ska inte förekomma bland kommunernas livsmedel.

Näringsliv

Vi vill stimulera tillväxt och företagsetableringar genom enklare förfaranden vid kontakter med kommunerna.

Ärenden som handläggs av kommunerna bör hanteras skyndsamt och utan krångel från tjänstemän. Att minska handläggningstider och byråkrati sänker såväl företagens som kommunernas kostnader.

Privatläkare

Vi vill verka för etablering av privatläkare i Lindesberg och Nora.

Det har tidigare funnits privatläkare i Lindesberg som ett alternativ till Landstingets vårdinrättningar. Etablering av privatläkare ska inte ses som en konkurrent till Landstinget utan som ett komplement.

Tiggeri

Vi vill förbjuda tiggeri i kommunerna.

Det finns väl utbyggda sociala skyddsnät för svenska medborgare. Europeiska länder ska ta ansvar för sina medborgare och se till att deras sociala situation är acceptabel i hemlandet.

Trygghet

Vi vill se ökad polisnärvaro i kommunerna.

Utöka centrumvärdens arbete.

Det brottsförebyggande arbetet i kommunerna behöver utökas. Poliser ska vara synliga i samhället och den lokala närvaron behöver öka.

Äldreomsorg

Vi vill prioritera service till de äldre och behövande invånarna.

De äldre, behövande kommuninnevånarna bör ges större möjlighet att beviljas hemtjänst eller äldreboende. Detta skulle även skapa fler arbetstillfällen i kommunerna och därmed även inflyttning på sikt.
Hemtjänsten och äldreboenden behöver utökas. Personalen ska inte behöva springa mellan platser de ska till, utan få den tid och extra personal de behöver. Personalomsättningen bör minskas så de äldre känner trygghet när de möter ett känt ansikte.

Närhet till släkt och vänner är viktigt för många äldre. De ska därför själva få bestämma var och hur de vill bo. För Sverigedemokraterna är det självklart att personer som levt ihop hela livet ska ha möjlighet att fortsätta med det även när man flyttar till äldreboende.

Näringsrik, varierad kost ska vara en självklarhet och det ska finnas möjlighet till ett glas vin eller öl till maten om man vill.

Det saknas samlingsplatser för de äldre i kommunerna. Det bör inrättas kommunala samlingsplatser där de äldre kan träffas och umgås, gärna i samband med underhållning från kulturskolan.

Lindesbergs kommun

Nora kommun

Ekonomi

Vi vill sänka kommunens totala utgifter med fem procent.

Lindesbergs kommun har stora skulder som behöver minskas för att inte riskera ytterligare skattehöjningar på sikt. Alla verksamheter måste bidra till besparingarna. Liknande åtgärder har genomförts inom näringslivet med goda resultat.

Fasadmålningar

Fasadmålningar skulle ge en bättre bild av Lindesberg än vad som idag möter tågresenärer och besökare. Även andra platser i kommunen skulle må bra av en uppfräschning. Motiven bör ha anknytning till Bergslagen.

Husvagnscamping i närheten av centrum

Lindesberg saknar idag husvagnsparkering. Det bör inrättas en camping omgående för att få fler turister till staden. Det finns gott om natursköna platser i stadens närhet som kan utnyttjas till detta. Vi vill snarast möjligt inrätta husvagnscamping Lindesberg.

Industrirakan

SHRA:s verksamhet är känd i hela landet och lockar många besökare. Industrirakan har stor potential och Sverigedemokraterna ser positivt på att området utvecklas för att passa SHRA:s behov.

P-skiva

P-skiva bör inte införas i centrum. Andra lösningar på parkeringssituationen bör övervägas.

Servering vid rastplatsen

En servering vid rastplatsen vid mitteninfarten till Lindesberg skulle öka antalet stopp vid staden och därmed locka fler att besöka kommunen. Sverigedemokraterna välkomnar de nya arbetstillfällen som skulle skapas med en etablering på platsen.

Skola

Skolorna i Ramsberg, Rockhammar och Storå är av stor vikt för orternas framtid. Vi kommer att arbeta för att behålla dessa skolor.

Högstadiet på Storåskolan ska vara kvar. Högstadieeleverna i norra kommundelen ska inte behöva åka skolskjuts till Lindesberg.

Vi vill behålla och utveckla fordonsprogrammet på Lindeskolan. Programmet är av sådan natur att det passar elever som inte är intresserade av teoretiska studier. En stor del av de elever som läser fordonsprogrammet får anställning direkt efter avslutade studier. Programmet är mycket uppskattat av företagen i branschen. Därför är fordonsprogrammet en viktig del av gymnasieskolan i kommunen. Utbildningen bör utvecklas till att innefatta mer entreprenörskap. Eleverna bör lära sig att driva eget företag och tätare samarbete med fordonsindustrin bör inledas.

Att elever väljer andra gymnasieskolor än Lindeskolan är mycket kostsamt för kommunen och riskerar att elevunderlaget blir så litet att kommunen inte kan bära kostnaderna. Varför elever väljer andra skolor framför Lindeskolan bör utredas och förutsättningarna för gymnasiestudier i Lindesberg bör utökas. Valfrihet till gymnasieskola ska endast erbjudas då program saknas i Lindesberg.

Barnomsorg och skola

Ett stordagis gynnar varken barn eller personal. Närheten till barnomsorg är ofta avgörande när barnfamiljer väljer bostad. Ett stordagis är därför direkt kontraproduktivt för inflyttningen.

Dagisplatser ska finnas i tillräcklig mängd och vara anpassad till de tider folk arbetar. Vi vill se över öppna fritidsgårdar, badhus idrottsföreningar, elljusspår med mera så det blir attraktivt att bo kvar i kommunen.

Boende

Skapa fler hyreslägenheter så att unga i Nora ska finna det attraktivt att bo kvar. De ska inte behöva flytta på grund av bostadsbrist.

När man blir äldre och skaffar familj ska radhus och insatslägenheter finnas att tillgå.

Ekonomi

Vi vill stoppa slöseriet med skattepengar och upprätta förtroendet för kommunen igen.

Vi vill se över tidigare avtal och löften till kommuninvånarna och kommunens sponsring till ljusstråk. BKT:s verksamhet behöver ses över för att säkerställa att kommuninvånarna får den service de har rätt till och betalar för.

UA-114744325-1