Vår politik | Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg

Tolk

Sverigedemokraterna vill utveckla Lindesbergs kommun och Nora kommun till attraktiva platser att leva och bo. Vi uppnår detta genom en väl fungerande skola, barnomsorg och äldrevård samt ett gott företagsklimat. För att få de unga att stanna kvar eller återvända till kommunerna behöver nöjesutbudet utökas. Genom att underlätta kontakter med kommunala verksamheter och skapa förutsättningar för snabbare handläggningstider vill vi få företag att etablera sig i kommunerna. Vi anser att detta är grunden för inflyttning till kommunerna och att de som föds här eller flyttar hit stannar kvar.

Demokrati

Vi vill göra det enklare för medborgare att ta del av de beslut som fattas av kommunpolitikerna. Idag publiceras kallelser och protokoll på kommunens hemsida. Detta är tung läsning som få orkar ta del av. Kommuninvånarna bör därför även delges enkel information om de beslut som fattas i de olika nämnderna.

Kommuninvånarna  bör också få större inflytande i politiken. Folkomröstningar ska uppmuntras istörre frågor.

Djurskydd

Ansvaret för djurskyddet skall i största möjligt mån överlåtas till Länsstyrelsen.

Droger

Vårt parti står upp för en restriktiv politik gentemot droger och alkohol. Familjer med familjemedlemmar som hamnat i drogberoende ska få aktivt stöd av skola, socialtjänst och polis.

Jämställdhet

Kvinnodominerade yrken inom exempelvis vården har ofta låg status. Detta vill vi ändra på genomatt visa uppskattning för det enormt viktiga arbete dessa människor utför. Vi verkar för jämställda löner i kommunen.

Jämställdhetsarbetet i kommunen ska inrikta sig på arbetsvillkor och lönesättning istället för att få jämn könsfördelning eller fördelning på etnicitet inom olika yrkesgrupper.

Sverigedemokraterna är emot all form av kvotering. Lämplighet att utföra ett arbete ska endast avgöras utifrån bedömning av kompetens. Att söka jämn fördelning utifrån  kulturella eller fysiska förutsättningar är diskriminerande och ska inte förekomma i kommunen.
Heltid ska erbjudas alla som önskar och delade turer avskaffas.

Kommunernas ekonomi

Vi vill minimera slöseriet med skattebetalarnas pengar.

Konsulter bör endast användas när kompetens saknas inom kommunerna. Återkommande konsultarbeten bör ersättas med kompetens inom kommunernas organisation.

Kommunernas chefsorganisation och delgeringsordningar bör ses över för att minska antalet chefer istället för att minska på personal inom kärnverksamheter.

Livsmedel i kommunala verksamheter

Ekologiska, miljövänliga, lokalproducerade livsmedel ska prioriteras i kommunens skolor, sjukhus, äldreboenden och andra verksamheter.
Livsmedel från frigående djur bör prioriteras då detta är en mer naturlig miljö för djuren. Ritualslaktat kött ska inte förekomma bland kommunens livsmedel.

Näringsliv

Små företag är en viktig del av näringslivet. Vi vill stimulera företagande genom enklare förfaranden vid kontakter med kommunen.
Ärenden som handläggs av kommunen bör hanteras skyndsamt och utan krångel från tjänstemän.

Att minska handläggningstider och byråkrati sänker såväl företagens som kommunens kostnader.

Kultur

Vi vill värna de lokala kulturuttrycken. Främmande kulturer ska inte ges bidrag från kommunen för sin verksamhet.
Det lokala kulturarvet är en del av kommuninvånarnas historia och ska ha en särställning i kommunens kulturarbete.

Föreningslivr

Det lokala föreningslivet i kommunen är en viktig grund för kommuninvånarnas aktiviteter och folkhälsa. Vi ser därför att föreningsstödet är viktigt ur många aspekter.

Tiggeri

Det finns väl utbyggda sociala skyddsnät för svenska medborgare. Europeiska länder ska ta ansvar för sina medborgare och se till att deras sociala situation är acceptabel i hemlandet. Vi vill förbjuda tiggeri på allmän plats.

Trygghet

Vi vill se ökad polisnärvaro i kommunen för att förebygga brott.

Centrumvärdens arbete bör utökas i takt med att otryggheten ökar bland kommunens invånare. Det brottsförebyggande arbetet i kommunen behöver utökas.

Poliser ska vara synliga i samhället och den lokala polisnärvaron behöver öka.

Tolk

Språk tolk bekostas av immigranter efter tre års vistelse i landet. Kommunen skall avgiftsfritt tillhandahålla teckentolk. Språk tolk skall med vissa undantag, inte bekostas av skattemedel.

Vi utgår ifrån att det ligger i den enskilde invandrarens eget intresse att så snart som möjligt lära sig det svenska språket. Personer med uppehållstillstånd förväntas av eget intresse lära sig svenska och skall därför själva bekosta sitt eventuella kvarstående behov av språk tolk genom avgifter.

Avgiften skall dock kunna efterskänkas i de fall patienten på grund av ålder eller funktionsnedsättning saknar förmåga att lära sig det svenska språket.

Lindesbergs kommun

Nora kommun

Äldreomsorg

Vi vill prioritera service till de äldre och behövande invånarna. De äldre, behövande kommuninnevånarna bör ges större möjlighet att beviljas hemtjänst eller äldreboende. Vi anser att det är olyckligt att äldreboenden byggs om till HVB-hem samtidigt som det är svårt att få plats på ett äldreboende.

Vi vill därför bygga om Vågen i Vedevåg till äldreboende igen. Hemtjänsten och äldreboenden behöver utökas. Personalen ska inte behöva springa mellan platser de ska till, utan få den tid och extra personal de behöver. Personalomsättningen bör minskas så de äldre känner trygghet när de möter ett känt ansikte. Närhet till släkt och vänner är viktigt för många äldre. De ska därför själva få bestämma var och hur de vill bo. För Sverigedemokraterna är det självklart att personer som levt ihop hela livet ska ha möjlighet att fortsätta med det även när man flyttar till äldreboende.

Näringsrik, varierad kost ska vara en självklarhet och det ska finnas möjlighet till ett glas vin eller öl till maten om man så önskar. Det saknas samlingsplatser för de äldre i kommunen. Det bör inrättas kommunala samlingsplatser där de äldre kan träffas och umgås, gärna i samband med underhållning.

Asylmottagande

Vi vill minska asylmottagandet. Det råder bostads- och arbetsbrist i Lindesbergs kommun. Att fylla på med fler invånare innan detta är löst förvärrar situationen.

Synen på kostnaderna för asylmottagandet har ändrats de senaste åren. Tidigare ansågs asylinvandring vara en vinst för landet och kommunerna. Det är få som fortfarande uttrycker den åsikten. Istället brukar det anföras att asylinvandring behövs för att lösa de demografiska utmaningarna som följer av en ökande äldre befolkning.

Vi anser att kostnaderna för asylmottagandet bör utredas. Många seriösa bedömare är överens om att invandringen kostar enorma summor och bidragen från staten täcker endast kommunernas kostnader de första åren, därefter övergår ansvaret ekonomiskt såväl som socialt på kommunerna.

Turistbåten Råsvalen

Turistbåten Råsvalen är ett uppskattat inslag i kommunen. Vi tycker att det är mycket tråkigt att föreningen inte har någonstans att ta upp och lägga i turistbåten för underhåll. Vi vill därför verka för att skapa möjligheter för föreningens fortsatta verksamhet.

Biograf

Att Lindesberg ska ha kvar biografen är självklart för oss. Alla kan och vill inte åka till Örebro för att ta del av kulturutbudet som biografen erbjuder.

Industrirakan

SHRA:s verksamhet är känd i hela landet och lockar många besökare. Industrirakan har stor potential och Sverigedemokraterna ser positivt på att området utvecklas för att passa SHRA:s behov.

Lindesbergs ekonomi

Lindesbergs kommun har stora skulder och ökande utgifter som behöver minskas för att inte riskera ytterligare skattehöjningar på sikt. Alla verksamheter måste bidra till besparingarna.

Vi ser idag stora underskott inom vissa verksamheter, främst socialförvaltningen. Dessa underskott ökar för varje år. En grundlig översyn behöver göras för att komma tillrätta med dessa underskott.

Bostäder

Vi vill uppmuntra byggande av prisvärda, små bostäder så unga får en möjlighet att stanna kvar i kommunen. Även de äldre behöver ges möjlighet att hyra prisvärda bostäder. Bostadsbrist och höga hyror tvingar folk att flytta från kommunen. Med det stora nöjesutbud som
erbjuds i Örebro och den marginella hyresskillnaden är det naturligt för unga att bosätta sig där i stället för i hemkommunen. Prisvärda bostäder skulle även locka de som bor i Örebro och arbetar i Lindesbergs kommun att flytta närmare arbetet.

Många äldre lever på små medel och har svårt att få ekonomin att gå ihop med de hyror vi ser i kommunen idag. Även dessa skulle hjälpas av tillgång till prisvärda bostäder. Vi vill därför underlätta byggande av kostnadseffektiva bostäder i Lindesbergs kommun.
Vi vill införa ett krav på inkomst för att få teckna hyreskontrakt med det kommunala bostadsbolaget. Detta skulle på sikt leda till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd i kommunen.

Hyreskontrakt som tecknats med asylsökande under asylprocessen ska sägas upp när den
asylsökande får avslag på eller beviljat uppehållstillstånd. Boendet ska då återgå i allmännyttans bostadskö. Detta för att inte skapa en gräddfil för asylsökande in på en redan överbelastad bostadsmarknad.

Skola

Skolorna i Ramsberg, Rockhammar och Storå är av stor vikt för orternas framtid. Vi kommer att verka för att behålla dessa skolor. Högstadiet på Storåskolan ska vara kvar. Högstadieeleverna i norra kommundelen ska inte behöva åka skolskjuts till Lindesberg.

Vi vill behålla och utveckla fordonsprogrammet på Lindeskolan. Programmet är av sådan natur att det passar elever som inte är intresserade av teoretiska studier. En stor del av de elever som läser fordonsprogrammet får anställning direkt efter avslutade studier. Programmet är mycket uppskattat av företagen i branschen. Därför är fordonsprogrammet en viktig del av gymnasieskolan i
kommunen.

Att elever väljer andra gymnasieskolor än Lindeskolan är mycket kostsamt för kommunen och riskerar att elevunderlaget blir så litet att kommunen inte kan bära kostnaderna. Varför elever väljer andra skolor framför Lindeskolan bör utredas och förutsättningarna för gymnasiestudier i Lindesberg bör utökas.

Fiberutbyggnad

Tillgången till internetanslutning via fiber varierar i kommunen. I jämförelse med andra kommuner är det få som har möjlighet att få fiberanslutning. Vi ser detta som ett problem då Telia håller på att avveckla sitt kopparbundna telefoninät.

I samband med avveckling av telefoninätet bör andra alternativ än mobila anslutningar erbjudas. Det är därför viktigt att så stor del som möjligt av kommuninvånarna får möjlighet att ansluta till internet via fiber.

Landsbygd

Landsbygden är en mycket stor del av kommunen. Vi anser att människor ska ha goda förutsättningar att bo och leva i hela kommunen. Därför är centraliseringsivern hos övriga partier mycket olycklig. Exempelvis har biblioteket i Ramsberg avvecklats och mindre skolor är hotade. Vi ser det som nödvändigt att även landsbygdens invånare får ta del av den kommunala servicen.

Barnomsorg och skola

Ett stordagis gynnar varken barn eller personal. Närheten till barnomsorg är ofta avgörande när barnfamiljer väljer bostad. Ett stordagis är därför direkt kontraproduktivt för inflyttningen.

Dagisplatser ska finnas i tillräcklig mängd och vara anpassad till de tider folk arbetar. Vi vill se över öppna fritidsgårdar, badhus idrottsföreningar, elljusspår med mera så det blir attraktivt att bo kvar i kommunen.

Boende

Skapa fler hyreslägenheter så att unga i Nora ska finna det attraktivt att bo kvar. De ska inte behöva flytta på grund av bostadsbrist.

När man blir äldre och skaffar familj ska radhus och insatslägenheter finnas att tillgå.

Ekonomi

Vi vill stoppa slöseriet med skattepengar och upprätta förtroendet för kommunen igen.

Vi vill se över tidigare avtal och löften till kommuninvånarna och kommunens sponsring till ljusstråk. BKT:s verksamhet behöver ses över för att säkerställa att kommuninvånarna får den service de har rätt till och betalar för.